Partner เพียงแค่ดาวน์โหลดแบบฟอร์มขอเปิดใช้บริการและกรอกข้อมูลลงในแบบฟอร์ม จากนั้นส่งแบบฟอร์มมาที่ email: support@easy2pay.co เพื่อให้ทีมงาน Easy2Pay config ระบบ

ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม คลิ๊ก ที่นี่

Function

Select operator : developer สามารถระบุได้ว่าต้องการใช้ระบบการตัดเงินของทุกโอเปอร์เรเตอร์ หรือเลือกเฉพาะแค่บางโอเปอร์เรเตอร์
Select price rate : developer สามารถเลือกราคาที่ต้องการได้ ณ ปัจจุบันเรามีราคา 10, 20, 30, 49, 79, 99, 149 ใช้งานได้ทั้ง AIS, Dtac, TrueMove-H
Quota limit : developer สามารถจำกัดจำนวนครั้งในการซื้อสินค้าของลูกค้าได้ในแต่ละวัน เพื่อป้องกันหนี้เสียที่อาจจะเกิดขึ้นจากลูกค้าที่ใช้โทรศัพท์แบบรายเดือนได้
Charging notify : เมื่อระบบทำการตัดเงินลูกค้าสำเร็จแล้ว ระบบจะมีการส่ง Notification ผ่าน XML หรือ E-mail ลูกค้าสามารถเลือกได้ว่าต้องการให้ส่ง notificationแบบไหน
Backend report : Easy2Pay มีระบบ online report ซึ่่ง developer สามารถดู report ได้แบบ real time
inAppfooter